Haktor Slåke

President

haktor.slake@drobakrorleggerservice.no

Erik Nilsen

Generalsekretær

erik.nilsen@nif.idrett.no

Tlf: +47 905 81 230

Odd Inge Misund

Leder i dommerkomiteen

nbfsdk@outlook.com

Norges Bokseforbund følger til enhver tid de gjeldende lover og forskrifter fra disse tre lovgiverne:

1 NIF – Norges Bokseforbund (NBF) er underlagt Norges Idrettsforbunds (NIF) sine lover og forskrifter som er styrende for organisering av særforbundet NBF under NIF. LINK HER

2 Norsk Lov – Norges Bokseforbund er underlagt «Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout» (Knockoutforskriften). LINK HER

3 IBA
 – Norges Bokseforbund er underlagt IBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene (*unntak/harmonisering). Regelverket til IBA finner dere HER.


(*unntak/harmonisering)

Hvert enkelt land har sine egne tekniske lokale tilpasninger til det internasjonale lovverket, og Norge er intet unntak. Ingen endringer som øker risikoen/sannsynligheten for nedsatt helse og sikkerhet er tillatt, mens endringer somreduserer risikoen/sannsynligheten for nedsatt helse og sikkerhet er tillatt.

Norges Bokseforbund er underlagt AIBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over AIBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av AIBA sitt regelverk:

NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017)


1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk)
Ett unntak hvor vi ikke følger IBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år. Godkjennings nemnda kan på grunnlag av søknad gi individuell dispensasjon for utøvere over 40 år):

Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til IBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres

2 – Følgende hovedregler ved matching ordinær boksing gjelder:

Begges trenere/utøvere må være informert og godta en endring av alder(ung-jr-sr) og vektklasse eller gruppe(C-B-A)

Utgangspunktet er at man har mulighet til å gå opp en vektklasse. I tyngste vektklasse kan det være max 10 kg forskjell i henhold til Knockoutforskriften.
Vi har nå vedtatt at man kan ha max 24 mndr aldersforskjell. Dette er endret fra den tidligere 12 mndr regelen. Man må søke om å få bruke denne regelen ved matching på stevner.

Den skal i utgangspunktet kun brukes på lokale stevner og om det helt umulig å finne annen matching.

Man skal alltid bokse etter den yngstes regler. Om jr og sr møtes skal det bokses med hjelm og knockout regelen er i bruk. Regelen er slik: om den yngste er født 31. januar 2007. Kan den eldste være født 1. februar 2005 eller senere. Altså max 24 mndr. Som tidligere skrevet må begge godta denne matchingen og det må gjøres en grundig vurdering rundt egnethet, kampantall, kvalitet, dyktighet osv. Man kan ikke matche kun for å få til en kamp.

3 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra IBA`s regelverk)
Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)

4 – Karantenebestemmelser (unntak fra IBA`s regelverk)
En utøver som må gi opp kampen som følge av støt mot hodet to ganger i løpet av tolv måneder, kan ikke delta i organisert kampaktivitet i de påfølgende fire måneder (120 dager). (ref. knockout-forskriften § 7. Karantenebestemmelser)

5 – Hviletid mellom kamper (tillegg til IBA`s regelverk)
Utøvelse av kamper som består av runder, skal maksimalt utgjøre 36 minutter effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver. En sammenhengende runde skal maksimalt utgjøre tre minutter effektiv kamptid. Det skal være minst ett minutts pause mellom hver runde. Dersom en utøver deltar i flere kamper på ett døgn, kan samlet effektiv kamptid pr. døgn ikke overstige 36 minutter. I tilfelle en utøver deltar i mer enn én kamp pr. døgn, skal det være minst én times pause mellom kampene. Utøvere som går kamper med effektiv kamptid på over 24 minutter, kan ha en maksimal kamptid på 120 minutter pr. år. (ref. knockout-forskriften § 8. Kamplengde)

6 – Dokumentert opplæring av Kamplege (presisering av IBA`s regelverk)
Før stevnestart skal Kamplege lese IBA Medical Handbook, og få opplæring av sertifisert ringdommer om boksingens kampreglement, kampteknikker og tillatte treffpunkt. Kamplege og Jury-sjef skal signere skaderapportskjema før kampstart om at gjennomgang av regelverk, bokseteknikk og tillatte treffpunkt er gjennomgått og forstått. Signert skaderapportskjema sendes til NBF`s kontor for verifisering og lagring etter stevneslutt. (ref. knockout-forskriften § 4. Kamplege)

7 – Helseattest i startbok (presisering av IBA`s regelverk)
Utøver skal legge frem helseattest for kamplege. Helseattesten skal være utstedt av lege, være under ett år gammel og innført i utøverens startbok. Helseattesten skal baseres på følgende:
a. en fullstendig klinisk undersøkelse
b. en nevrologisk undersøkelse
c. opplysninger om tidligere skader og sykdom av betydning for deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout.

For en utøver som har fått karantene som følge av støt mot hodet, igjen kan delta i organisert kampaktivitet, skal utøveren vurderes av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi for å avdekke om vedkommende er påført skade av betydning for videre deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout. Til grunn for vurderingen skal det foreligge en magnetresonanstomografiundersøkelse (MR) eller en computertomografiundersøkelse (CT) av hodet. Spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi kan i tillegg kreve at ytterligere undersøkelser utføres for å kartlegge utøverens helsetilstand. Undersøkelsesresultatet skal føres inn i utøverens startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale.

Dersom det avdekkes symptomer og tegn på alvorlig skade på – eller sykdom i – nervesystemet eller fremkommer opplysninger i anamnesen (sykehistorien) om alvorlige skader og sykdommer, plikter kampansvarlig leder å påse at utøveren nektes å delta i kamp. (ref. knockout-forskriften § 5.Helseattest)

8 – Kampansvarlig ring-dommer (presisering av IBA`s regelverk)
Det er kun ring-dommere som er sertifisert etter nasjonal og/eller internasjonal gradering som skal brukes i kamper. Sertifiseringen foregår av enten nasjonal Dommerkomite og/eller av IBA`s Dommerkomite, gjennom kurs og avsluttende prøver.

Kampansvarlig ring-dommer skal gjennom dommerkurs ha dokumentert kunnskap om:

a.          boksesportens lover, regler og kampaktivitet
b.         symptomer og konsekvenser ved hodeskader
c.          skaderisiko ved tillatte bokseteknikker
(ref. knockoutforskriften § 3. Kampansvarlig leder)
—————————————————————————————————————-

 

Regler Schoolboxing pr. 25. september 2019:

-Schoolboxing er ordinær boksing, og skal dømmes som ordinær boksing
-Schoolboxing skal kun foregå på ordinære boksestevner
-Ten point must systemet skal brukes
-Det kreves ordinær startbok med legegodkjenning for sesongen. (01. juli – 31. juni)
Alder: (Nasjonal regel) Det året du fyller 14 år. (utøveren må ha minst 15 diplomkamper fra før)
Påkledning:
 Standard AIBA. Singlett, shorts, lave sko uten hæl.
Beskyttelse:
 Hjelm, Tannbeskytter, bandasjer og suspensorium. Brystbeskyttelse og susp/underlivsbeskyttelse er valgfritt for jentene.
Hansker
: 10 oz for alle.
Vektklasser kun for Schoolboxing: (felles for gutter og jenter, dette er en nasjonal regel.)
34 kg, 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg, 80 kg, + 80 kg (maksimalt 10 kg differanse på vekt, gjelder tyngste klasse). En utøver har mulighet til å gå opp maksimalt en vektklasse.

Hansker og hjelm skal være AIBA godkjent.
Runder:
 3 runder à 1,5 min. (1 min og 30 sek). 1 min pause mellom rundene.
Tellinger:
 3 i runden, 4 totalt i kampen.

Knock-out: Det er ikke lov å vinne på KO for noen under 18 år. Jfr. Knockoutloven.
Den bokser som eventuelt skulle slå et KO slag, vil automatisk tape kampen på diskvalifikasjon.

—————————————————————————————————————-

Til informasjon: Det er forskjellig navngivning på norsk og engelsk med henhold til klassifisering av aldersgrupper:

Engelsk beskrivelse Norsk beskrivelse
Elite Senior
Youth Junior
Junior Ungdom

—————————————————————————————————————-

HER ER DE GJELDENDE INTERNASJONALE VEKTKLASSENE MED NORSK BESKRIVELSE FOR ORDINÆR BOKSING:

 

MENN
SENIOR/JUNIOR

MENN (kg)

 

KVINNER
SENIOR/JUNIOR

KVINNER
(kg)

  Minimumvekt 46-48 kg   Minimumvekt 45–48 kg
  Fluevekt 51 kg   Lett Fluevekt 50 kg
  Bantamvekt 54 kg   Fluevekt 52 kg
  Fjærvekt 57 kg   Bantamvekt 54 kg
  Lettvekt 60 kg   Fjærvekt 57 kg
  Lett weltervekt 63,5 kg   Lettvekt 60 kg
  Weltervekt 67 kg   Lett weltervekt 63 kg
  Lett Mellomvekt 71 kg   Weltervekt 66 kg
  Mellomvekt 75 kg   Lett Mellomvekt 70 kg
  Lett tungvekt 80 kg   Mellomvekt 75 kg
  Cruiservekt 86 kg   Lett tungvekt 81 kg
  Tungvekt 92 kg   Tungvekt 81 + kg
  Supertungvekt +92 kg      

 

Ungdom (Menn og Kvinner)
44 kg – 46 kg
48 kg
50 kg
52 kg
54 kg
57 kg
60 kg
63 kg
66 kg
70 kg
75 kg
80 kg
80 + kg