Se NIFs Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep https://www.idrettsforbundet.no/tema/tryggidrett/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Hvis du opplever at norsk boksing ikke er i tråd med NIF -og vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold som brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter, korrupsjon eller forhold som utgjør en fare for personers liv og helse. Vi behandler alle varsler fortrolig og seriøst og vi ønsker ikke anonyme varslerGeneralsekretæren og presidenten tar med seg en representant fra styret. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.   

Saksgangen. Generalsekretæren, presidenten og representanten fra styret skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. 

Ved saker som omhandler seksuell trakassering (krenkende oppførsel) og overgrep følger vi retningslinjene fra NIF

Link til NIF seksuell trakassering og overgrep

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.  

Seksuell trakassering (krenkende oppførsel) og overgrep skal ikke skje i idretten. Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og krenkende oppførsel. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

- Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer. 
- Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Hvordan å jobbe med temaet: Se NIFs Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/.

 Idrettens retningslinjer påpeker også at trener/leder som utgangspunkt ikke skal innlede en kjærlighetsrelasjon eller seksuell relasjon med utøver(e). Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

·       Når du som selv har opplevd seksuell trakassering (krenkede oppførsel) eller overgrep i idrettssammenheng 
·       Når du som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering (krenkede oppførsel) eller overgrep i idrettssammenheng 
-       Hvis forholdet det gjelder er i din klubb skal du i utgangspunktet sende varselet til styret i klubben, med mindre spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig. Da kan du enten be forbundet (NBF) om råd eller sende varselet direkte til forbundet.

Haktor Slåke

President

haktor.slake@drobakrorleggerservice.no

Erik Nilsen

Generalsekretær

erik.nilsen@nif.idrett.no

Tlf: +47 905 81 230

Siw Denné

Regionskordinator

siw.denne@gmail.com

Tlf: 99488520