FOTARBEID OG BALANSE

Grunnstilling i boksing er at venstre fot er den forreste fot og høyre fot er den bakerste fot. Tærne skal være i en slik retning at dersom en trekker en strek fra hver fot vil strekene krysse hverandre foran bokseren. For southpaw boksere vil det være motsatt. Forreste fot er på samme side som styringsarmen.  Det skal være lett bøyde knær og bokseren skal ha god balanse der tyngdepunktet ligger midt under livet til bokseren (tåballene).

1 poeng                

 • Bokseren er ustø i bevegelsene.
 • Bokseren går i stedet for å bevege seg i boksestilling.

2 poeng

 • Bokseren beveger seg kun fremover, eller bare bakover.
 • Bokseren kommer ut av balanse ved utførelse av slag.

3 poeng

 • Både bakre fot og fremre fot peker i retning fremover, og bokseren viser god balanse.
 • Begge føttene har kontakt med gulvet ved slagveksling. Bakre fot trenger bare å ha gulvkontakt med tåballen.
 • Bokseren forflytter seg både fremover og bakover.

4 poeng

 • Både bakre fot og fremre fot peker i retning fremover, og bokseren viser god balanse.
 • Begge føttene har kontakt med gulvet ved slagveksling. Bakre fot trenger bare å ha gulvkontakt med tåballen.
 • Bokseren viser god balanse både ved forflytting uten å slå, og ved slagveksling.
 • Bokseren forflytter seg både fremover, bakover og til sidene.

5 poeng                

 • Både bakre fot og fremre fot peker i retning fremover, og bokseren viser god balanse. Begge føttene har kontakt med gulvet ved slagveksling. Bakre fot trenger bare å ha gulvkontakt med tåballen.
 • Bokseren viser god balanse både ved forflytting uten å slå, og ved slagveksling.
 • Bokseren forflytter seg både fremover, bakover og til sidene.
 • Bokseren kan bevege seg både i passgang og i diagonalgang.

English

"FOOTWORK AND BALANCE
The basic stance in boxing is having the left foot forward and the right foot back. The toes should be positioned so that if a line were drawn from each foot, the lines would cross in front of the boxer. For southpaw boxers, it is the opposite. The front foot is on the same side as the lead arm. There should be a slight bend in the knees, and the boxer should maintain good balance with the center of gravity positioned under the midsection of the body (on the balls of the feet).
1 point                
• The boxer is unstable in their movements.
• The boxer walks instead of moving in a boxing stance.
2 points                
• The boxer only moves forward or backward.
• The boxer loses balance when executing punches.
3 points                
• Both the rear foot and front foot point forward, and the boxer shows good balance.
• Both feet maintain contact with the floor during punch exchange. The rear foot only needs to have contact with the ball of the foot.
• The boxer moves both forward and backward.
4 points                
• Both the rear foot and front foot point forward, and the boxer shows good balance.
• Both feet maintain contact with the floor during punch exchange. The rear foot only needs to have contact with the ball of the foot.
• The boxer demonstrates good balance both when moving without punching and during punch exchange.
• The boxer moves forward, backward, and to the sides.
5 points                
• Both the rear foot and front foot point forward, and the boxer shows good balance. Both feet maintain contact with the floor during punch exchange. The rear foot only needs to have contact with the ball of the foot.
• The boxer demonstrates good balance both when moving without punching and during punch exchange.
• The boxer moves forward, backward, and to the sides.
• The boxer can move in both a stepping gait and a diagonal gait."