Starte ny klubb

Hvis dere har planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig.
Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund.

Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips, og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.

Nyttige linker:

  1. Årsmøtet til Idrettslaget må vedta opprettelse av ny gruppe, jmf. lovnormen til Idrettslag §23 Grupper, pkt 1. Der står dette: Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. Les mer i Lovnorm for idrettslag §23. 
  2. Protokollen fra årsmøtet sendes til Idrettskretsen. Din Idrettskrets finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
  3. Idrettskretsen vil ta dialogen med Norges Bokseforbund, og etter godkjennelse fra Norges Bokseforbund vil Idrettskretsen opprette den nye gruppen.
  4. Når dette er gjort vil klubben motta mer informasjon fra Norges Boksekseforbund.

Konkurranser
Klubbens medlemmer kan, ved å betale lisens, delta i approberte stevner i boksing. Lisensen inneholder forsikring 

Forsikring
Alle medlemmer i klubben til og med 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring i If.
NBF har tegnet en Kollektiv forsikring for alle medlemmer som har gyldig medlemskap i klubb og registrert i fagsystemet til NBF 

Utdanning
NBF har dommerkurs, samt trenerutdanning.
NBF har egne midler som, etter søknad, tildeles medlemsklubbene i utdanningsstøtte. Les mer om våre utdanningstilbud.

Arrangement
Alle klubber har rett til å arrangere stevner (må ha utdannede stevneansvarlig).
Se informasjon om utanningstilbud

Klubbutvikling

NBF tilbyr klubbutvikling hvor målet er å bygge aktive og velfungerende klubber. Les mer om våre tilbud og verktøy i klubbutvikling

Konferansen, lederkurs og seminar

NBFs klubber får mulighet til å delta på trener/leder konferansen og andre trener/leder arenaer. Les mer om våre konferanser her.

Medlemsfordeler
Se oversikt over 

Tilskudd fra lokale aktivitetsmidler (LAM)
De lokale aktivitetsmidlene fordeles av idrettsrådet i den enkelte kommune etter nærmere bestemte retningslinjer – se NIF sine hjemmesider.

Plikter klubben har som medlem i Norges Bokseforbund
• Klubber som er tilsluttet NBF må betale kr. 6000,- i medlemskontingent til NBF
• Plikt til å gjennomføre samordnet rapprotering i april måned

Organisasjonsform

Klubb/ idrettslag under NBF/ NIF skal organiseres som en egen enhet som fakturerer medlemskontingent og treningsavgift gjennom Fagsystemet eller Klubbadmin til sine medlemmer. Dersom klubben/ idrettslaget samarbeider med en kommersiell aktør, for eksempel ved bruk av treningsfasilitetene til et privat eiet treningssenter, skal det inngås skriftlig avtale angående klubbens/ idrettslagets bruk av treningsfasilitetene. En kommersiell aktør / utleier kan ikke tilby bokse trening som idrett i sine lokaler om aktiviteten er sammenfallende med retningslinjer for sikkerhetsforskrifter som et godkjent idrettslag/klubb av Norges idrettsforbund og Norges bokseforbund. Leiekostnaden skal være et fastsatt beløp, og kan ikke være basert på medlemstall. Avtalen skal være tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og for øvrig henvise til NIFs regelverk Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet. Slik avtale som nevnt skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte, og det må innhentes godkjenning fra NBF før avtalen/ samarbeidet etableres, jf NIFs lov § 13-4 (3).

.

NBF har tilbudet Oppstartshjelp. Oppstartshjelp består av et klubbesøk der fokus er en introduksjon til norsk boksing og NBF sine tilbud innenfor utdanning og klubbutvikling.

Velkommen til våre nye medlemsklubber!

Bjørn Askedalen

Fagansvarlig klubbutvikling

bjorn.askedalen@nif.idrett.no

Tlf: +47 469 18 540