‘RENE STØT

Det er 6 grunnslag i boksing. Rette venstre og høyre, venstre og høyre uppercut og venstre og høyre hook. Ren skyggeboksing telles ikke.

1; Rett venstre og rett høyre. Et korrekt rett slag skal treffe motstanderen med knyttet hanske der knokepartiet skal treffe motstanderens treffpunkt på hode og kropp. Armen skal strekkes helt ut der skulder skal ligge bak slaget.

2; Venstre uppercut og høyre uppercut. En korrekt utført uppercut skal treffe med knyttet hanske der knokepartiet skal treffe motstanderens treffpunkt på hode og kropp. Slaget kommer nedenfra og opp og brukes ved kort distanse til motstanderen.  

3; Venstre hook og høyre hook. En korrekt utført hook skal treffe med knyttet hanske der knokepartiet skal treffe motstanderens treffpunkt på hode og kropp. Slaget skal utføres i tilnærmet 90° mellom underarm og overarm. En hook brukes ved kort distanse til motstanderen.

1 poeng                                

 • Bokseren bruker kun ett av de seks grunnslagene. F. eks. rett venstre eller høyre uppercut.
 • Boksere som slår hardt skal aldri ha mer enn 1 poeng under denne kategorien.

2 poeng                

- Bokseren bruker kun rette slag, bare hooks, eller bare uppercuts.  

3 poeng                

 • Bokseren bruker rette slag, rette venstre og rette høyre.
 • I tillegg bruker bokseren minimum to av de andre grunnslagene hooks eller uppercuts.
 • I tillegg kan bokseren slå flere serier med minimum tre varierte slag.

4 poeng                

 • Bokseren bruker 5 av grunnslagene.
 • I tillegg kan bokseren slå flere serier med minimum tre varierte slag.
 • Slagene skal utføres hurtig.

5 poeng                

 • Bokseren bruker alle seks grunnslagene.
 • I tillegg kan bokseren slå flere serier med minimum fem varierte slag.
 • Slagene skal utføres hurtig.

English

Les opp dette. "CLEAN PUNCHES
There are six basic punches in boxing: straight left and right, left and right uppercut, and left and right hook. Shadow boxing without contact does not count.
1; Straight left and straight right. A correct straight punch should hit the opponent with the knuckle part of the clenched glove on the target area of the head and body. The arm should be fully extended with the shoulder behind the punch.
2; Left uppercut and right uppercut. A correctly executed uppercut should hit with the knuckle part of the clenched glove on the target area of the head and body. The punch comes from below upwards and is used at close range to the opponent.
3; Left hook and right hook. A correctly executed hook should hit with the knuckle part of the clenched glove on the target area of the head and body. The punch should be executed at an approximate 90° angle between the forearm and upper arm. A hook is used at close range to the opponent.
1 point                                
• The boxer uses only one of the six basic punches, e.g., straight left or right uppercut.
• Boxers who punch hard should never have more than 1 point in this category.
2 points                
- The boxer uses only straight punches, only hooks, or only uppercuts.  
3 points                
• The boxer uses straight punches, both straight left and straight right.
• In addition, the boxer uses a minimum of two other types of basic punches, either hooks or uppercuts.
• Furthermore, the boxer can throw multiple series with a minimum of three varied punches.
4 points                
• The boxer uses five of the basic punches.
• In addition, the boxer can throw multiple series with a minimum of three varied punches.
• The punches should be executed quickly.
5 points                
• The boxer uses all six basic punches.
• In addition, the boxer can throw multiple series with a minimum of five varied punches.
• The punches should be executed quickly."