Barneidrett under Norges Bokseforbund

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norges Bokseforbunds konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser

Bestemmelser om barneidrett pkt. 5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Godkjenning NIF godkjenner reglene for 2 år for perioden 01.01.2020-31.12.2021


Norges Bokseforbunds konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser

BARNEIDRETTSBESTEMMELSER FOR BOKSING
Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Boksestevner for våre yngste utøvere, diplomboksing og mikrodiplomboksing, er viktig for å styrke rekruttering til boksesporten og skape mestringsglede hos de yngste. Hvordan stevnene praktiseres er viktig for å oppnå dette.

NBF har utarbeidet et eget nasjonalt «Reglement for diplomboksing» i Norge1. Disse ivaretar Norges idrettsforbunds barneidrettsregler på en god måte.

Innledning
Når treningene kombineres med stevnedeltagelse, vil treningsutbytte og mestringsglede øke. Dette forutsetter at stevnene legges opp på barns premisser.

I NBF kan man begynne å konkurrere fra og med det året man fyller 8 år. Frem til og med det året man fyller 14 år bokser man under et eget regelverk tilpasset barn; Diplomboksing (herunder Mikrodiplomboksing).

Målet med diplomboksing er på en trygg måte å forberede de unge bokserne til ordinærboksing med tanke på å få godt skolerte tekniske boksere, som med tiden skal kunne utvikles til internasjonalt gode boksere. I Diplomboksing konkurrerer bokserne i en oppvisning av teknisk forståelse. Formålet med diplomboksingen er å vise sin tekniske dyktighet og å få poeng ut fra dette, og hvor antall treffere ikke teller.

Dette innebærer at barn som begynner å trene boksing i tidlig alder, ikke trenger å vente helt til året de fyller 15 år før de kan få prøve seg i ringen. Dette vil igjen skape bredde i boksesporten, og gi en god plattform for boksere som senere debuterer i ordinærkamper.

Dette er en annen form for boksing som er godt tilpasset barn og ungdom som er for unge til å delta i ordinær boksing. Det er kamplederens plikt og ansvar å se til at dette etterfølges, og det er sekundantenes ansvar å hjelpe kampleder med å utføre sin plikt. En bokser skal aldri vinne en diplomkamp med hjelp av overdrevet hard boksing eller andre brudd på reglene.

Til og med det året man fyller 10 år bokser man såkalt Mikrodiplom, hvor det ikke kåres vinner. Det åpnes for denne konkurranseformen på stevner (mindre og større), men arrangeres ingen mesterskap for denne aldersgruppen. Dette er regulert i «Reglement for diplomboksing» hvor det heter:

I Micro-Diplomboksing, fra det året man fyller 8 år t.o.m. det året man fyller 10 år, skal det ikke utropes vinner. Her skal man kun notere egen boksers poeng i startboken (punkt 1)

Under turneringer kan det bokses Micro-Diplom. I denne klassen skal det ikke utropes vinner. Micro-Diplomboksing kan ikke utføres på Landsmesterskapet. (punkt 1.1)


1 https://boksing.no/wp-content/uploads/2018/12/Diplomboksing-Regler-fra-01.01.2019.pdf


Her skal man etter beste evne dele inn kamper etter alder og vekt. Det understrekes at det her ikke er tillatt med seieravgjørelse. Her bokses det 3x1min med 1 min pause mellom rundene. (punkt 2.3)

Fra og med det året man fyller 11 år og til og med det året man fyller 14 år kan barn konkurrere i Diplomboksing. Her utropes vinner med dommerstemmene 3-0/ 2-1. Hard boksing er ikke tillatt.

Vekt og veiing
Det er meget uheldig om trenere, ledere, foreldre eller andre voksne oppfordrer barn til å regulere vekt. Dette gjelder både diplom- og mikrodiplomboksing. Barn deltar på stevner kun for å utfordre seg selv og lære av praktiske kamperfaringer.

Man benytter vektklasser for de yngste for å sikre at bokserne møter motstandere på om lag samme størrelse, for å gi begge best muligheter for læring. Mikrodiplom-boksere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies min. en gang i halvåret

Hard Boksing
Fra «Reglement for diplomboksing»: Hard boksing er der hvor en eller begge boksere tilsiktet satser med for harde slag for å få et overtak på sin motstander. Det er kampleder som har hovedansvaret for at boksingen ikke blir overdreven hard. Det er også sekundanters og øvrige lederes plikt og ansvar med å støtte kamplederen i dette. (punkt 1.1.)

Hard boksing blir sanksjonert ved tilsnakk, advarsel, poengtrekk og diskvalifisering.


Kampen
Det bokses etter «Reglement for diplomboksing» fastsatt av NBF i 2010, siste oppdatering gjeldende fra 1.1.2019.

• Mikrodiplom: Kampen gjennomføres med 3 runder på 1 minutt. • Diplom: Kampen gjennomføres med 3 runder på 1,5 minutt.

Dommerne skal gi poeng for teknisk utførelse i 3 kategorier i hver runde: - Rene støt (slag): poengskala 1-5 - Fotarbeid og balanse: poengskala 1-5 - Parader/ garderinger/ unnvikelser: poengskala 1-5

Det kåres ikke vinnere ved mikrodiplom. Kun egne poeng blir angitt i startbok.

Antrekk
De fleste klubber stiller kampdrakt til rådighet for medlemmene. Det er ikke påkrevet å bruke boksesko eller boksedrakt. Det meste av idrettsantrekk kan godkjennes.

Side 4 av 5
Stevnedeltagelse
Dette dokumentet er en spesifisering av Barnerettighetene og barneidretts-bestemmelsene i forhold til Bokseaktivitet for barn.

Spesielt er det lagt vekt på bestemmelser om reisevei til konkurranser og andre arrangementer. Kortest mulig reisevei tar hensyn til to faktorer:

1. Reisetid skal minimeres i forhold til aktiviteten 2. Kostnadene bør holdes så lave som mulig i barneidretten

Dokumentet erstatter ikke Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner til disse bestemmelsene. Reisevei til konkurranser

NBF er opptatt av at intensjonen om kortest mulig reisevei ivaretas for barn som konkurrerer. Det er likevel en utfordring å begrense denne da norske Bokseklubber er godt spredt, spesielt i distriktene. Vi ønsker derfor å komme med følgende presiseringer:

• Arrangementer defineres som lokale når de avholdes innenfor idrettskretsen som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre idrettskretser dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen idrettskrets.

• Arrangementer defineres som regionale når de avholdes innenfor Bokseregionen som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre regioner dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen region. NBF har i denne sammenheng valgt å definere tre regioner. Region Midt/Nord til å være alle klubber i Trøndelag og nordover, Region Vest til å være alle klubber sør for Trøndelag, men vest for aksen Trondheim-Kristiansand og Region Øst/ Syd; resten av landet.

Intensjonen om begrensing av reisevei ivaretas med dette på en god måte samtidig som at utøverne får mulighet til å konkurrere utenfor egen klubb.

Begrepene ‘lokal’ og ‘regional’ er relatert til geografisk beliggenhet og ikke hvem som arrangerer konkurransen. Mikrodiplom, Aldersgruppen 8-10 år Utøverne kan delta i lokale stevner og aktiviteter, primært i egen klubb. Det viktigste for Bokseforbundet er at det skapes stor aktivitet lokalt i klubben. Dessverre er det store geografiske forskjeller. Innenfor begrepet lokale stevner vil dette kunne bety stevner i egen klubb eller krets. Andre steder må klubbmiljø reise over kommune eller fylkesgrenser for å kunne delta på et «lokalt» stevne. Generelt ønsker NBF at klubbene arrangerer stevner så nært barnas lokalmiljø som mulig og primært innen egen boksekrets. Opptil to ganger i året kan barn få delta på et «nasjonalt» stevne. Det SKAL søkes godkjenning fra NBF for denne type deltagelse, minimum en måned forut for planlagt stevne. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset lokalt stevnetilbud, skal få delta på stevner.

Diplomboksing, Aldersgruppen 11-14 år Til og med det året utøverne fyller 12 år skal de primært delta i regionale konkurranser. Det definerte området kan utvides til å omfatte konkurranser i naboland hvis disse ligger i sammenlignbar reiseavstand som konkurranser i regionen. Det SKAL søkes godkjenning fra NBF for denne type deltagelse, minimum en måned forut for planlagt stevne.
Side 5 av 5

Fra det året utøverne fyller 13 år kan de delta i åpne nasjonale konkurranser og åpne konkurranser i andre nordiske land, samt i Barentsregionen. Utøverne kan ikke delta i mesterskap (NM, Nordisk etc.) utover Landsmesterskapet i diplomboksing som er tilpasset konkurranseformen diplomboksing.

PDF versjon klikk her

§ 1 Innledning

På Idrettstinget 2015 ble følgende tatt inn i barneidrettsbestemmelsene:

«Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.»

 Forarbeidene til bestemmelsen lyder:

«Overtredelser av barneidrettsbestemmelsene bør primært løses gjennom informasjon og dialog i idrettslagene. Praksis viser imidlertid at dette ikke alltid er tilstrekkelig. Alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelsene bør alltid påtales til et domsorgan. For øvrig bør det enkelte særforbund håndheve bestemmelsene gjennom eget kamp- og konkurransereglement. NIFs lov § 11-2 legger da begrensninger på hvor strenge sanksjoner som kan ilegges. Særforbundene må derfor vedta egne bestemmelser som gir hjemmel for å sanksjonere ved brudd på barneidrettsbestemmelsene.»

§ 2 Virkeområde

(1) Dette reglementet gjelder ved overtredelse av Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser). Sanksjonsreglementet er gitt med hjemmel i NIFs lov §11-2.

(2) Straffesaker etter NIFs lov, eller gjentatte og alvorlige brudd på barneidrettsbestemmelsene skal  behandles av NIFs domsutvalg.

(3) Sanksjonsreglementet gjelder for:

 1. Norges Bokseforbund (NBF), NBFs organisasjonsledd og deres medlemmer.
 2. Enhversom deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av, eller i samarbeid med NBF eller NBFs organisasjonsledd.
 3. Enhver som representerer NBF eller NBFs organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening.
 4. Enhver som i sammenheng med idrettsaktivitet, bistår og/eller utfører oppgaver for utøver, NBF eller NBFs organisasjonsledd.
 5. Enhver som har forpliktet seg til å følgeNBFs eller NBFs organisasjonsledds regler eller vedtak, sanksjonsreglementet og NIFs barneidrettsbestemmelser.

§ 3 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

(1) For å kunne ilegge sanksjoner må person eller organisasjonsledd, jf. § 2 (3), ha brutt NIFs barneidrettsbestemmelser. I tillegg må det foreligge forsett eller uaktsomhet. For at sanksjoner skal kunne ilegges et organisasjonsledd må en som har handlet på vegne av organisasjonsleddet ha utvist skyld. Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende.

(2) Medvirkning rammes.

(3) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere

§ 4 Sanksjoner

Sanksjoner som kan anvendes er:

 1. irettesettelse,
 2. bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd.
 3. tap av plassering/resultat/poeng,
 4. bortvisning fra hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer,
 5. nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer i inntil 12 måneder,
 6. tap av rett til å delta i konkurranser og/eller organisert trening inntil 12 måneder eller et

 bestemt antall kamper/konkurranser. Slik sanksjon kan besluttes slik at den helt eller delvis får virkning i terminfestet konkurransesesong. Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd.

§ 5 Avgjørelsesmyndighet

Sanksjonen avgjøres av NBFs sanksjonskomitè, med evt bistand fra NBFs styre og administrasjon. NBFs sanksjonskomité skal bestå av 3 medlemmer; generalsekretæren i NBF, 1 person oppnevnt av dommerkomiteen i NBF og 1 jurist.

§ 6 Rett til varsling

(1) Så vel enkeltpersoner, klubber, kretser og grenkomiteer kan varsle om brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser.

(2) Når forbundsstyret eller sanksjonskomiteen finner grunn til det, kan de selv ta opp et forhold til behandling.

§ 7 Frister

Varsel må inngis innen 14 dager etter at den berørte parten ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Sanksjonskomiteen kan likevel behandle et varsel som er inngitt etter fristen forutsatt et det foreligger særlige grunner. Varselet skal sendes skriftlig til forbundsstyret ved administrasjonen.

§ 8 Saksbehandlingen

(1) Sanksjonskomiteen skal snarest sende en kopi av varselet til den varselet gjelder med en svarfrist på inntil 3 uker. Gjelder varselet en klubb tilskrives klubbens styreleder med kopi til klubbens styre. Gjelder varselet et medlem over 18 år tilskrives medlemmet. Er medlemmet under 18 år tilskrives også foresatte.

(2) Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av varselet dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen.

(3) Enhver sak skal undergis en forsvarlig behandling, og avgjøres så raskt som mulig. Forbundsstyret kan innhente tilleggsopplysninger, men bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med og er gitt anledning til å uttale seg om, kan legges til grunn for avgjørelsen.

(4) Avgjørelsen må begrunnes skriftlig.

(5) Ingen i sanksjonskomiteen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom det foreligger særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet, jf. NIFs lov § 2-8.

§ 9 Underretning om vedtaket og ikrafttredelse

(1) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes den/de saken gjelder. Samtidig skal underretning gis om at avgjørelsen er endelig og ikke kan påankes.

(2) Sanksjonen trer i kraft fra den dato sanksjonskomiteen fattet avgjørelsen, med mindre komiteen bestemmer noe annet.