Utstyrsordningen 2014 | Norges bokseforbund

Utstyrsordningen 2014

Norges Bokseforbund har fått godkjent følgende utstyr:- Boksering - Trenering - Slagsekker - Klubbpakker bokshansker (minimum seks par) - Elektronisk scoringssystem - Speilvegg - Flettematter
Publisert: onsdag 17. september 2014


Informasjon om utstyrsordningen 2014


Det er i år 26,2 kroner som skal fordeles. Disse midlene er finansiert på følgende måte:

 Kulturdepartementet 13,0 millioner kroner

 Post 3 midler fra NIF 12,0 millioner kroner

 Tilbakebetalte midler fra 2012 1,2 millioner kroner

 

NIF har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet retningslinjer for anvendelse av utstyrsmidlene. Disse er gjengitt nedenfor. Retningslinjene er de samme som i fjor.

Retningslinjene er som følger:


1. Lag og foreninger, inkludert særforbund
1, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2013.

2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.

4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.

5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.

7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.

8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:

a. Har lang levetid

b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

 

1 Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund

2 Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr

3 Utstyr som er tilpasset enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene

4 Dette gjelder ikke barneidrettsskolene. Her er det opp til idrettskretsene å påse at utstyret er egnet for barneidrettsskoler og at barneidrettsskolen vil være primærbruker av utstyret. Utstyret må falle inn under hovedgruppene definert i punkt 2 i retningslinjene

Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.

11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

 

Det er utarbeidet lister over hvilket utstyr det kan søkes om tilskudd til å kjøpe.4

Denne søknadsrunden omfatter ikke løypemaskiner med tilhørende prepareringsutstyr eller prepareringsutstyr tilhørende snøscooter eller ATV. Det har vært gjennomført en egen søknadsrunde for dette utstyret.


NB! Det er faktisk kostnad som en må betale for utstyret som skal oppgis i søknaden og ikke veiledende pris. Dette er i tråd med retningslinjenes punkt 7.


Videre prosess

Særidrettslag og grupper i fleridrettslag søker, via sin Klubben Online-side, direkte til respektive særforbund. Barneidrettsskoler søker via sin Klubben Online-side direkte til tilhørende idrettskrets. Systemet åpner for innleggelse av søknader i løpet av uke 39. Det vil gå en egen e-post til alle lag, og til grupper i lagene med nødvendig informasjon i uke 39.

Grupper tilsluttet Studentidrettsforbundet søker via e-post nsi@studentidrett.no og ikke via Klubben-online.


Søknadsfristen for alle klubber er 29. oktober 2014.

Særforbundene og idrettskretsene oversender en rapport, i verktøykassa, over godkjente søknader til NIF. Frist 12. november 2013.


NIF utarbeider en innstilling til fordeling av midler til særforbund og idrettskretser. Innstillingen oversendes KUD for formell godkjenning.

Etter at godkjenning er mottatt oversendes bevilget beløp til særforbund og kretser.

Særforbund og kretser utarbeider tildelingsbrev til søkerne. Tilskuddene til klubbene utbetales først etter at respektive særforbud/idrettskretser har mottatt kopi av kvitteringer som viser at utstyret er innkjøpt og betalt.


Endelig rapport over fordelte midler må være NIF i hende senest 15. februar 2015. Eventuelle midler som ikke er fordelt tilbakeføres NIF innen samme dato.


Retningslinjene åpner for at særforbundene kan kjøpe inn utstyr i egen regi. Inntil 5 % av tilgjengelige midler kan fordeles til særforbund. Utstyret må tilhøre hovedgruppene definert i punkt 2 i retningslinjene.


Særforbundene sender en kortfattet skriftlig søknad til NIF senest 29. oktober 2014.

Endelig rapport over bruk av tildelte midler sendes NIF senest 15. februar 2015.


Ekstra tilskudd til utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne

Kulturdepartementet har bevilget en million kroner som skal brukes til å øke støtten til kjøp av utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne. Dette betyr at en kan få inntil 50 % i støtte til kjøp av slikt utstyr. De utstyrsgruppene på utstyrslista som gjelder utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne er omfattet av ordningen.

Det leveres ingen egen søknad om disse midlene. Klubbene søker på vanlig måte om støtte på en tredel av kostnaden. NIF vil oppjustere søknadsbeløpet og fordele midler fra ekstra millionen til aktuelle særforbund. Disse videresender tilskuddet til aktuelle klubber sammen med de ordinære utstyrsmidlene.

Tildeling av disse midlene vil skje samtidig med tildeling av ordinære utstyrsmidler.

Særforbund kan også søke om ekstra tilskudd fra disse midlene.


Endelig rapport over fordeling av disse midlene sendes NIF senest 15. februar 2015.

Eventuelle midler som ikke er fordelt tilbakeføres NIF innen samme dato.