Referat fra NBF`s Styremøte | Norges bokseforbund

Referat fra NBF`s Styremøte

Referat fra NBF`s Styremøte 27- 28.09.2013 finner dere her
Publisert: torsdag 24. oktober 2013

PROTOKOLL

Til stede: O.H. Slåke - O.I. Misund - F.R. Walstad - Siw Dennè - Tomm Sande - Martin Kitel

Connie Renate Aas -  Svein Ivar Riiser - Lotte Lien.


Oddvar Ervik ( 27.09.2013) - Erik Bredler - Erik Nilsen

 

Referatsak

002-13-16

 

Referat fra møte i dommer komiteen 30.08.2013

 

Godkjent uten kommentarer

 

Styresak

006-13-16

Godkjenning av protokoll styremøte 07.06.2013

 

Godkjent uten kommentarer

 

Styresak

007-13-16

Generalsekretær Erik Nilsen innstilles som disponent til forbundets

aktiva i Sparebank 1 SR - Bank

 

Godkjent uten kommentarer

 

Styresak

008-13-16

Forespørsel fra kampsportforbundet.Invitasjons portal/registrering//betaling. De har kjøpt programvaren og tilbyr oss deltagelse  i portalen for kr 1000,- pr mnd.

 

Forespørsel avslått

 

Styresak

009-13-16

Championsbelter ! Videreføring av dagens belter/kostnad/fornyelse

 

Generalsekretær redgjorde for innspill fra flere medlemmer i organisasjonen og den kostnaden på kr 17.500,- for 5 champion belter.Da ordningen ble innført var det to belter som ble delt ut etter endt sesong hvor beste kvinne og herre bokser ble premiert.Etter bred diskusjon landet styre på den viktigheten som et belte eller entilsvarende premiering til årets boksere skal videreføres. Generalsekretær utreder hva som tilbys av alternative belter eventuellt andre typer premiering og legger dette frem for styret.

 

 

Styresak

010-13-16

Budsjettjusteringer for 2013 og budsjettet for 2014

 

Styret gjennomgikk regnskapet som er asjurført 25.09.2013.

Det ble ikke gjort noen budsjett endringer for 2013 under styremøte nr 02/13-16.

 

President Odd Haktor Slåke presiserte viktigheten av å jobbe videre med inntekt siden for å kunne bygge Norsk boksing fremover. Gode rammer som gir muligheter for videre arbeid med utdanning for dommere/trenere samt at vi sikrer fortsatt stor sportslig ativitet. På utgift siden gjenntok Presidenten viktigheten av at de ansvarlige overholder sine budsjettrammer for inneværende år samt fremtidige budsjetter. 

 

Under gjennomgangen av regnskapet ser styret at når budsjettett ble satt opp

Av avtroppende styret 2010/2013 var det ikke tatt høyde for pensjonsforpliktelser fra 2006 som beløper seg til kr 120.000,- På inntektsiden er det ikke budsjettert med inntekter på klubblisens som pr 25.09.2013 beløper seg til kr 62.500,- Eventuelle justeringer for 2013 budsjettet tas under neste styremøte 23.11.2013

 

For budsjettett 2014 fremla leder av  dommerkomiteen Odd Inge Misund et budsjettforslag på kr 120.000,- for dommerdeltagelse.

 

Sportsjef Erik Bredler fremla et offensivt budsjettforslag for den sportslige satsingen i 2014 på kr 1.500.000,-

 

De økonomiske rammene og det endelige budsjettet for 2014 settes på styremøte i Desember 2013.Eventuellt

 

Oddvar Ervik informerte om pågående arbeid med klubbutvikling.

Det er allerede gjennomført flere oppstartsmøter i forskjellige klubber og behovet er klart tilstede for ytterligere oppfølgning.

 

-10.10.2013 gjennomføres møte ded Rogaland idrettskrets for å se på mulighetene for at Viking BK gjennopptas i NBFmed Hadle Holm som leder.

 

-Innspill fra styre på at oppstart av nye klubber ønskes lagt inn under eksisterende idrettslag.( Eksempel Il Ros) Ansvarlige i styret Siw Denne og Tomm Sande

 

-Forslag på at det lages emnekurs/kopendium på hvordan en klubb skal gå frem når de ønsker å arrangere stevner/turneringer.Hvordan planlegge/gjennomføre og rapporteringen i etterhånd. Ansvarlige i styret Siw Denne og Tomm Sande

                                                                                                                                                                                       

-Forslag på at det lages en oppstarts pakke for nye klubber hvor det lages en oppskrift på hvordan stifte en klubb/Søke om opptak i NBF. Veien videre med oppstart av bokseskole og videre drift. Ansvarlige i styret Siw Denne og Tomm Sande

 

Opprette en punktliste på hvem gjør hva slik at både nye og eksisterende klubber lettere finner informasjon og rette kontaktpersoner.

Ansvarlige i styret : Siw Denne og Tomm Sande

 

Connie Aas legger opp sammen med resten av diplom komiteen til at det avholdes et informasjon/diskusjonsmøte under UNM og Landsmesterskapet i Moss 23.11.2013

 

Sportssjef Erik Bredler hadde en gjennomgang på erfaringer fra 2013 og hvordan han ser den sportslige strukturen fremover 2014.

 

-Ny oppdeling av teamene da Øst gruppen har blitt stor og flere har lange reise- avstander.Vest flyttes sammen med ny gruppe som dannes i Sør. Bredler kommer med informasjon om hvilke utøvere som legges under respektive grupper.

-Nye utøvere/trenere tas ut til Team 2020 og første samling blir rett over nyttår.

-Sportssjefen legger opp til stor sportslig aktivitet i 2014 hvor det også legges opp flere nasjonale trenerkurs fra utdanningskommiteen. Fra 22 til 26 Januar skal vi arrangere AIBA 1 stjerner trenerkurs i Oslo. Nærmere info kommer på boksing.no.

-På grunnlag av et historiskt stort aktivitets nivå og med oppstart av OL Team 2020 samt både EM og VM for kvinner senior er budsjettforslaget fra Bredler på 1.500.000,- for 2014.

 

Leder i Markedskomiteen Svein Ivar Riiser har den siste tiden jobbet med flere leverandører av utstyr og er i sluttforhandlinger med dette. Når kontrakt er signert legges informasjonen ut på boksing.no.

 

Leder i Utdanningskomiteen Martin Kitel presenterte nye trener 1 løypen som er et samarbeid mellom kampsport/Norges styrkeløfterforbund/Norges bokseforbund/Norges kickbokser forbund/Norges bryteforbund/Norges judoforbund samt Norges Vektløfter forbund.

 

Martin Kitel  gjennomgikk hvordan legge opp kurs og aktiviteter i sportsadmin.NIF gjennomfører nytt kurs 23.10.2013 hvor general sekretær deltar.

 

General sekretær har gjennomgått dagens forsikringsordning som vi har med IF forsikring. På bakgrunn av dette ønsker styre at det sees på alternativer til IF og første møte med en konkurent er satt til 14.10.2013. Svein Ivar Riiser deltar fra

styret i dette møtet.

 

Norges bokseforbund lanserte sin egen side på facebook Torsdag 03.10.2013 med Frank Robert Walstad og Eirik Bondø som adminstratorer.

 

Odd Haktor Slåke og Frank Robert Walstad tok oss igjennom siste hendelser og utviklingen rundt proffboksing i Norge.

NBF skal gi innspill til Kulturdepartementet vedrørende utkast til samordning av lov om forbud mot profesjonell boksing og lov om organisert kampaktivitet som tillater knock-out med høringsfrist 10.10.2013.

 

 

 

Neste styremøte Lørdag 23.11.2013 i Moss.

 

 

Erik Nilsen

Generalsekretær

Norges Bokseforbund