NORGES BOKSEFORBUNDS 61. ORDINÆRE TING SØNDAG 22. MAI 2022 | Norges bokseforbund

NORGES BOKSEFORBUNDS 61. ORDINÆRE TING SØNDAG 22. MAI 2022

Publisert: søndag 15. mai 2022

Påmeldingsfrist 18.05.22!

Alle som skal delta på temadagen lørdag 21.05.22 og Tinget Søndag 22.05.22 må meldes på gjennom fagsystemet. Tilreisende som skal ha overnatting Må meldes på gjennom fagsystemet Bokseklubb.no - support

-----------------------------------------------------

Viktig: Forslag til saker som under Åpen post sendes forbundskontoret minimum 2 uker før Tinget! Send inn dette til Generalsekretær Erik Nilsen (erik.nilsen@nif.idrett.no)

---------------------------------------------------

Klubber - lag og Regioner                                                                                   Ullevål 16.03.22
Ledere i ting valgte komiteer
Styremedlemmer

NORGES BOKSEFORBUNDS 61. ORDINÆRE TING SØNDAG 22 MAI 2022
 
Norges Bokseforbund innkaller med dette til det 61. ordinære forbundssting på søndag 22. mai 2022 klokken 10.00 på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen)
 

 • Særforbundstingets oppgaver:
 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning for særforbundet.
 5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[1]
 7. Fastsette kontingent og avgifter.
 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
 10. Foreta følgende valg[2][3]
  1. Leder og nestleder.[4]
  2. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.[5]
  3. Kontrollutvalg Leder og et medlem
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Krav til deltagelse:
Klubben må være medlem av Norges bokseforbund med gyldig klubblisens for sesong 2021/2022

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være mottatt NBF´s kontor senest 20.04.22

Fullstendig saksliste, beretninger og regnskap vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget avholdes.
Fullmakt for de enkelte klubb/lag og Særkrets representant må være mottatt NBF´s kontor 09.05.22

I følge NBF´s  lov § 9 møter med stemmerett følgende:
a) Forbundsstyret
b) En representant fra hver klubb/lag
c) En representant for hver Region
 
Uten stemmerett men med tale og forslagsrett møter følgende:
a)Leder i ting valgte komiteer/utvalg. Ved leders forfall møter en annen av
   komiteens/utvalgets medlemmer.
b) Kontrollutvalgets medlemmer
 
-------------------------------------

TEMADAG
 Det vil bli avholdt TEMADAG lørdag 21 mai 2022 kl.1200.

 Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Fullstendig program blir sendt ut sammen med ting papirene.

Tema som vil bli tatt opp:
(TENTATIVT PROGRAM):

-Oppstart klokken 12.00
-Lunsj klokken 13.30
-Oppstart etter lunsj cirka klokken 14.15

- IBA ekstra ordinær kongress 13.14 mai 2022. Status IBA Olympisk boksing 2024 og 2028 V/ Haktor Slåke
- NBF klubbutvikling tilgjengelige digitale verktøy for klubber V/ Bjørn Askedalen
- Fra Boksekretser til Regioner. Status/veien videre /regionsamarbeid. V/ Laila Kristjansson/Bjørn Askedalen
- Rent særforbund/Antidoping Norge ny sertifisering Ren Klubb/ medisinsk fritak V/ Siw Denne
- Oppstart nytt Female Box prosjekt 2022 til 2025 V/Anne Tjønndal
- Hvordan og hvilke kriterier ligger til grunn for Post 2 og Post 3 tildeling fra NIF. V/ Erik Nilsen
- Gjeldende struktur for gjennomføring av våre 4 mesterskap. Dagens praksis eller endring?
- IBA boksing versus profesjonell boksing. NBF/Landslagssatsing /Klubb /Økonomi V/ Frank R Walstad
- NBF strategidokument fra 2016-(2022) Nytt strategidokument 2022-2025 V /Frank R Walstad
- Leder i Ålesund BK Rune Forberg. Erfaring og tips for hvordan jobbe med sponsor inntekter til klubb.
- Teamsupport presenterer produkter og salgsplattform for dugnadssalg til frivilligheten/Idretten
- Åpen post

------------------------------------------------------------

Forslag til saker som under Åpen post sendes forbundskontoret minimum 2 uker før Tinget.
-------------------------------------

NBF betaler opphold og måltider for følgende:
-Forbundsstyret – Ansatte - Ledere i ting valgt komiteer/utvalg.
-Idrettsstyrets representant.
-Innbudte gjester.

Påmelding til temadag på lørdag 21.05.22 og Ting søndag 22.05.22, bestilling av dagpakker og helpensjonspakker gjøres gjennom fagsystemet til Norges Bokseforbund. Påmeldingsportalen åpnes i fagsystemet 31.03.2022: Bokseklubb.no - support


Vi håper på god oppslutning både til temadagen og Tinget 2022

Med vennlig hilsen
Norges Bokseforbund

Odd Haktor Slåke                                    Erik Nilsen
President                                                  Generalsekretær


-------------------------------------


FULLMAKT til NORGES BOKSEFORBUNDS 61. ORDINÆRE TING 22 MAI 2022.
 
Region- klubb/lag:_____________________________________________________
gir herved:_____________________________________________________________

Fullmakt til å representere vår særkrets/utvalg-klubb/lag ved NBF´s  Ting søndag 22 mai 2022
 
-------------------------------------------------------
                                Underskrift


-------------------------------------