FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL STYRET OG UTVALG 2016-2019 | Norges bokseforbund

FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL STYRET OG UTVALG 2016-2019

Publisert: torsdag 21. april 2016
TIL: Klubber og kretser tilsluttet Norges Bokseforbund VALGKOMITEEN OG TINGET SØNDAG 29.5.2016 Sammen med Max Mankowitz, Sigmund Aagard og Øivind Grønlund sitter undertegnede i valgkomiteen. Iflg. lov for NBF skal forbundstinget velge nytt styre samt representanter til Domsutvalg, Appellutvalg, Lovkomite og Valgkomite. Valgkomiteen skal utarbeide en innstilling til tinget med forslag til kandidater. Vedlagt finner dere en oversikt over hvem som sitter i styret og utvalg p.r. i dag. For at hele boksenorge skal kunne delta i en demokratisk prosess i forhold til denne innstillingen ber vi om at kretser og klubber kommer med forslag på personer som skal bekle de forskjellige tillitsverv i neste tingperiode. Vi ber også om at eventuelle forslag har vært grundig behandlet som sak i klubben/kretsens styre. Kandidater til styret: Vi ber dere ta følgende hensyn i forhold til de kandidatene dere foreslår: Finn frem til folk som er villige til å gjøre en innsats, og har tid til det. Folk som kan ta på seg representasjonsoppgaver og vil jobbe aktivt i de utvalg og komiteer som måtte komme. At de møter forberedt på styremøtene og bidrar der. Dette må de ha tid til, i tillegg det de gjør for egen klubb/krets. Folk som tenker fellesskap for norsk boksing. Vi håper vi får tinget med oss på at dette er langt viktigere, enn å få inn en tilfeldig distriktsrepresentant som egentlig ikke har tid, ikke møter på styremøtene og ellers bidrar lite. Husk at det skal være minst 2 kvinner i styret. Kandidater til utvalgene: Det er videre viktig å få inn folk som kan sitte i Kontrollutvalget, Domsutvalget, Appellutvalget, Lov og regel utvalget og Valgkomiteen. Det er mange dyktige mennesker der ute, så kom med forslag. I disse utvalgene er arbeidsmengden som regel liten. Det er viktig å finne frem til de rette folkene, men jobben der er overkommelig. Prosessen videre: Valgkomiteen snakker med de som bekler vervene i dag og avklarer om de vil fortsette, trekke seg osv. Så holder vi dette opp mot innsendte forslag fra dere og kommer med en innstilling. Denne foreligger lørdag før tinget.   Vi ber om at dere svarer skriftlig og at svaret er meg i hende innen fredag 22.04.2016. Bruk gjerne vedlagte skjema til forslag. Vi ber om at forslag på nye kandidater begrunnes, altså at dere sier noe om hvorfor dere mener at vedkommende vil gjøre en god innsats for norsk boksing i det vervet dere foreslår henne/ham til å bekle.   Vennlig hilsen og lykke til i dette viktige arbeidet På vegne av valgkomiteen Klaus Bareksten (kbarek@online.no) Havnegata 2,1440 Drøbak tlf. 911 08 420   Her finner dere fil som dere kan skrive i og sende inn til Valgkomiteen: Forslag til Styret og Komiteer 2016-2019 NORGES BOKSEFORBUND TINGPERIODEN 2013 - 2016 FORBUNDSSTYRET
Verv Nåværende Forslag Merknad
President Odd Hactor Slåke
Visepresident Odd Inge Misund
Styremedlem Connie Aas
Styremedlem Martin Kitel
Styremedlem Frank Robert Walstad
Styremedlem Tom Sande
Styremedlem Siv Denne’
1. vararep. Svein Riiser
2. vararep. Lotte Lien
  KONTROLLUTVALGET
Verv Nåværende Forslag Merknad
Leder Ronny Borgen Hansen
Nestleder Willie Rudborg
1. vararep. Jack Einar Berg
2. vararep. Andre Sollund
  DOMSUTVALGET
Verv Nåværende Forslag Merknad
Leder Per Flatabø
Nestleder Klaus Bareksten
Medlem Vidar Numme
Vararep. Harald Skoglund
Vararep. Kjell Sørum  
  APPELLUTVALGET
Verv Nåværende Forslag Merknad
Leder Helge Kvithammer
Nestleder Ebbe J. Berg,
Medlem Jack Einar Berg
Medlem Vegard Veggeland  
Medlem Oddvar Nilsen
Vararep. Ronny Borgen Hansen  
Vararep. Hjalmar Styve  
  LOV- OG REGELUTVALGET
Verv Nåværende Forslag Merknad
Leder Harald Skoglund
Nestleder Vidar Numme  
Medlem Kristin Tveit
Vararep. Thomas Følvik    
  VALGKOMITEEN
Verv Nåværende Forslag Merknad
Leder Klaus Bareksten
Medlem Max Mankowitz
Medlem Sigmund Aagard
Vararep. Øyvind Grønlund