Påmelding Dagpakke med lunsj Norges Bokseforbunds 61 ordinære ting 22.05.2022.

Arrangement
22. mai 2022
Siste meldefrist: 19. mai 2022
Påmeldingsgebyr: 695

Publisert: onsdag 23. mars 2022

Klubber - lag og Regioner                                                                                   Ullevål 16.03.22
Ledere i ting valgte komiteer
Styremedlemmer

NORGES BOKSEFORBUNDS 61. ORDINÆRE TING SØNDAG 22 MAI 2022
 
Norges Bokseforbund innkaller med dette til det 61. ordinære forbundssting på søndag 22. mai 2022 klokken 10.00 på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen)
 

 • Særforbundstingets oppgaver:
 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning for særforbundet.
 5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[1]
 7. Fastsette kontingent og avgifter.
 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
 10. Foreta følgende valg[2][3]
  1. Leder og nestleder.[4]
  2. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.[5]
  3. Kontrollutvalg Leder og et medlem
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Krav til deltagelse:
Klubben må være medlem av Norges bokseforbund med gyldig klubblisens for sesong 2021/2022

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være mottatt NBF´s kontor senest 20.04.22

Fullstendig saksliste, beretninger og regnskap vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget avholdes.
Fullmakt for de enkelte klubb/lag og Særkrets representant må være mottatt NBF´s kontor 09.05.22

I følge NBF´s  lov § 9 møter med stemmerett følgende:
a) Forbundsstyret
b) En representant fra hver klubb/lag
c) En representant for hver Region
 
Uten stemmerett men med tale og forslagsrett møter følgende:
a)Leder i ting valgte komiteer/utvalg. Ved leders forfall møter en annen av
   komiteens/utvalgets medlemmer.
b) Kontrollutvalgets medlemmer

Påmelding fagsystemet.

 

Kurs kalender