NBF: Retningslinjer vedrørende seksuell trakassering og overgrep | Norges bokseforbund

NBF: Retningslinjer vedrørende seksuell trakassering og overgrep

Publisert: søndag 25. november 2018
Retningslinjer vedrørende seksuell trakassering og overgrep: Seksuell trakassering (krenkende oppførsel) og overgrep skal ikke skje i idretten. Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og krenkende oppførsel. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Hva er seksuell trakassering (krenkede oppførsel) og overgrep? -Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer. -Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke. ----------------------------------------------------------------------- Informasjon til idrettslagene Hvordan å jobbe med temaet - Se NIFs Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/. Hvordan håndtere varsler - Se NIFs Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/ Doble relasjoner. Idrettens retningslinjer påpeker også at trener/leder som utgangspunkt ikke skal innlede en kjærlighetsrelasjon eller seksuell relasjon med utøver(e). Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet. ----------------------------------------------------------------------- Når bør du varsle: ·Når du som selv har opplevd seksuell trakassering (krenkede oppførsel) eller overgrep i idrettssammenheng ·Når du som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering (krenkede oppførsel) eller overgrep i idrettssammenheng ·Hvis forholdet det gjelder er i din klubb skal du i utgangspunktet sende varselet til styret i klubben, med mindre spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig. Da kan du enten be forbundet (NBF) om råd eller sende varselet direkte til forbundet. Varsling til Norges Bokseforbund: Hvis du opplever at norsk boksing ikke er i tråd med NIF -og vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold som brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter, korrupsjon eller forhold som utgjør en fare for personers liv og helse. Du kan sende ditt varsel til generalsekretær Erik Nilsen Erik.Nilsen@nif.idrett.no, eller president Haktor Slåke haktor.slake@drobakrorleggerservice.no Vi behandler alle varsler fortrolig og seriøst, og vi ønsker ikke anonyme varsler. Generalsekretæren og presidenten tar med seg en representant fra styret. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken. Saksgangen: Generalsekretæren, presidenten og representanten fra styret skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Ved saker som omhandler seksuell trakassering (krenkende oppførsel) og overgrep følger vi retningslinjene fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/ Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. ----------------------------------------------------------------------- For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no Hva er seksuell trakassering: https://www.ung.no/overgrep/995_Seksuell_trakassering.html Hva sier lovverket om seksuelle overgrep: https://www.ung.no/overgrep/1565_Hva_sier_lovverket_om_seksuelle_overgrep.html