NORGES BOKSEFORBUNDS 60. ORDINÆRE TING SØNDAG 12. MAI 2019 (12.04.2019)

Tilsluttet: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympisk komite

Klubber – lag og Særkrets                                                                                  Ullevål 06.03.19.
Ledere i ting valgte komiteer
Styremedlemmer

Norges Bokseforbund innkaller med dette til det 60. ordinære forbundssting søndag 12 mai 2019 klokken 10.00 på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen)

§17 Særforbundstingets oppgaver

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning for særforbundet.
 5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent og avgifter.
 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
 10. Foreta følgende valg.
  1. Leder og nestleder.
  2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. Kontrollkomité med minst to medlemmer.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Krav til deltagelse: Klubben må være medlem av Norges bokseforbund med gyldig klubblisens for sesong 2018/2019

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være mottatt NBF`s kontor 17.04.19

Fullstendig saksliste, beretninger og regnskap vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget avholdes. Fullmakt for de enkelte klubb/lag og Særkrets representant må være mottatt NBF`s kontor 23.04.19 (se under her for FULLMAKT)

I følge NBF`s lov § 9 møter med stemmerett følgende:
a) Forbundsstyret
b) En representant fra hver klubb/lag
c) En representant for hver Særkrets

Uten stemmerett men med tale og forslagsrett møter følgende:
a) Leder i ting valgte komiteer/utvalg. Ved leders forfall møter en annen av komiteens/utvalgets medlemmer.
b) Kontrollutvalgets medlemmer

TEMADAG
Det vil bli avholdt TEMADAG lørdag 11 Mai kl.1200.

Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Fullstendig program blir sendt ut sammen med ting papirene.
Tema som vil bli tatt opp:
–    Nye AIBA regler fra 09.02.2019.
–    Profesjonell boksing innenfor AIBA/NBF
–    Nasjonal startbok/AIBA startbok
–    Rent særforbund/Antidoping Norge ny sertifisering Rent Idrettslag
–    Åpen post

Forbundet ønsker å få innspill til aktuelle saker som kan tas opp under Åpen post. Dette må sendes inn minimum 3 uker før Tinget.

NBF betaler opphold og måltider for følgende: Forbundsstyret – Ansatte – Ledere i ting valgt komiteer/utvalg -Idrettsstyrets representant -Innbudte gjester.

Vi håper på god oppslutning både til temadagen og Tinget 2019

Med vennlig hilsen
Norges Bokseforbund

Odd Haktor Slåke                                                                 Erik Nilsen
President                                                                               Generalsekretær

——————————————————————————-

FULLMAKT

NORGES BOKSEFORBUNDS 60. ORDINÆRE TING 12 MAI 2019

Særkrets klubb/lag:_____________________________________________________

gir herved_____________________________________________________________

Fullmakt til å representere vår særkrets/utvalg-klubb/lag ved NBF,s

Ting søndag 12 mai 2019

_______________________________________________________________________
Underskrift

——————————————————————————- 

 

PÅMELDING: Påmelding til temadag på lørdag 11.05.19 og Ting søndag 12.05.19 og bestilling av dagpakker og helpensjonspakker gjøres gjennom fagsystemet til Norges Bokseforbund: http://www.bokseklubb.no/ . Påmeldingsportalen åpnes i fagsystemet 14.03.19

HELPENSJON PR PERSON INKLUDERER MØTE-LUNSJ OG MIDDAG LØRDAG, ROM/FROKOST TIL SØNDAG KR 1595,- PR PERSON
DAGPAKKE MED MØTE, LUNSJ LØRDAG 11.05.2019 KR 595- PR PERSON
-DAGPAKKE MED MØTE, LUNSJ SØNDAG 12.05.2019 KR 595,-PR PERSON 

Om noe er uklart angående påmelding til tinget eller bestilling av dagpakker og helpensjon er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges bokseforbund
Mobil: 90 58 12 30