– Formålet med de forskriftsendringene vi nå gjør er å legge til rette for at utøvere i større grad kan utøve proffboksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi har tidligere opphevet  forbudet mot profesjonell boksing, men de endringene vi hittil har gjort har ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for profesjonell boksing i Norge. Derfor øker vi nå maksimal tillatt kamplengde fra 12 minutter til 36 minutter. I tillegg hever vi øvre aldersgrense fra 34 år til 40 år, sier Hofstad Helleland.

Utover endringene i kamptidstid- og aldersbestemmelsene, har regjeringen også gjort enkelte andre endringer i forskriften, herunder:

  • Utøvere som deltar i en kamp med effektiv kamptid over 24 minutter, kan ikke delta i en ny kamp i en periode på minst fire uker.
  • Det fastsettes en maksimal kamptid på 120 minutter per år for utøvere som går kamper med effektiv kamptid over 24 minutter.
  • Det innføres tydeligere krav til dem som skal søke om godkjenning.
  • Godkjenningsnemnda gis mulighet til å føre tilsyn med godkjente kampaktiviteter.
  • Det opprettes en egen klagenemnd for behandling av klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda.

Endringene i forskriften trer i kraft straks.